සමාජ ආරක්ෂණ ආබාධිත තත්ත්වයට පත්වන්නේ කෙසේද?

වැඩ කිරීමට ආපසු යාමට ඔබට හැකිය

සමාජ ආරක්ෂණ ආබාධිත ගෙවීම් ලබන බොහෝ පුද්ගලයින් ස්වයංපෝෂිත වීමට සහ නැවත ස්වයංපෝෂිත කිරීමට කැමති වනු ඇත. එහෙත් ඔවුන්ගේ අබලතා ගෙවීම් සහ ඔවුන්ගේ සෞඛ්ය ප්රතිලාභ අහිමිවීමේ හැකියාව ඔවුන්ට අහිමි විය හැකිය. ඔවුන් ස්ථාවර පූර්ණ රැකියා ස්ථානයක සිටීමට පෙර.

වාසනාවකට මෙන්, සමාජ ආරක්ෂණ පරිපාලනය මෙම ගැටළුව අපේක්ෂා කළ අතර ඔබේ ප්රතිලාභ අහිමි නොවී පරීක්ෂන පදනමක් මත නැවත වැඩ කිරීමට ඉඩ සලසන විශේෂ රෙගුලාසි ක්රියාත්මක කර ඇත.

වැඩ කරන ලෝකයට නැවත සම්බන්ධ වීමට අවශ්ය පුහුණුව, උපකරණ, සහ සහාය ලබා ගැනීම සඳහා මෙම ආයතනය ක්රියා කර ඇත. වැඩසටහන් දෙකම පිළිබඳ විස්තර මෙන්න.

සමාජ ආරක්ෂණ ආබාධිතභාවය අත්හිටුවීම: වැඩ කිරීමේ වැඩසටහන සඳහා ප්රවේශ පත්ර

වැඩ කිරීමට ටිකට් ඉලක්කය වන්නේ සමාජ ආරක්ෂණ ආබාධිත පුද්ගලයින්ට නැවත වැඩ කිරීමට හෝ පළමුවරට වැඩ කිරීමට පටන් ගැනීමයි. එය වයස අවුරුදු 18 සිට 64 දක්වා වන ස්වේච්ඡා නිදහස් වැඩසටහනකි. සමාජ ආරක්ෂණ ආබාධිත රක්ෂණ (SSDI) හෝ අතිරේක ආරක්ෂක ආදායම් (SSI) හරහා ආබාධිත ප්රතිලාභ ලබා ගන්නා සෑම කෙනෙකුම සහභාගි වීමට සුදුසුකම් ලබයි.

ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ට ආබාධිත පුද්ගලයින්ට උපකාර කිරීම සඳහා නිර්මාණය කර ඇති රැකියා ට්රසේවා ආබාධ සහිත පුද්ගලයන් ආදීන් මෙම වැඩසටහන මගින් සම්බන්ධ කරයි. සේවා සපයන සේවා වෘත්තීමය පුනරුත්ථාපනය, වෘත්තීය උපදේශනය, රැකියා පුහුණුව සහ රැකියා ස්ථානගත කිරීම ඇතුළත් වේ.

රැකියා සඳහා ප්රවේශ පත්රයක් පුහුණුව හා රැකියා සඳහා ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සහ නියමිත කාල සීමාවන් තුළ එම ඉලක්කයන් සපුරා ගැනීම සඳහා අවශ්ය වේ.

ආරම්භ කිරීමට නම්, සමාජ ආරක්ෂණ පරිපාලන ආයතනය (866) 968-7842 ට ට්රෙට්රියල් ට්රාන්ස් ට්රේලයට ට්රහෝ ට්රහෝ ට්රසේවට්රේ ට්ර්ලෝරියා ට්රසේවා සවිකිරීම සඳහා උපකාරක මෙවලමක් නැරඹීමට ට්රගවීම ට්රදනු ඇත.

ස්වයං සහාය ලබා ගැනීමට සැලසුම් කරන්න

සමාජ ආරක්ෂණ ආබාධිත වැඩසටහන් ප්රතිලාභීන්ට ප්රතිලාභ ලැබීමට සුදුසුකම් ලබන්නේ ප්රතිලාභීන් සඳහා මුදල් හා වත්කම් ඉතා අල්ප වශයෙනි.

ස්වයං සහාය ලබා ගැනීම සඳහා සැලැස්ම හෝ PASS වැඩසටහන මඟින් ඔබේ වත්කම් තීරණය කිරීමට යොදාගත් ගණනය කිරීම් වලින් නිදහස් කර ගැනීමට ඔබට ඉඩ ලබා දේ.

උදාහරණයක් ලෙස ව්යාපාරයක් ආරම්භ කිරීම සඳහා සැපයුම්, උපකරණ හෝ මෙවලම් අවශ්ය නම්, PASS වැඩසටහන ඔබට ප්රතිලාභ අහිමි නොවී සිටීමට ඉඩ සලසයි. PASS ඔබට වාහනයක් හෝ පරිගණකයක් වැනි භාණ්ඩ මත ගෙවීම් හෝ වාරික ගෙවීම් සඳහා භාවිතා කළ හැකි මුදල් වෙන් කිරීමට ඉඩ සලසයි.

විවිධ ආබාධිත නීති උල්ලංඝන කණ්ඩායම් හරහා හෝ ඔබේ ප්රාදේශීය සමාජ ආරක්ෂණ කාර්යාලය හරහා වෘත්තීය උපදේශකයෙකු ලෙස සේවය කිරීමට ටිකට් පතක් මාර්ගයෙන් PASS සකසා ගත හැකිය.

ඔබ වැඩ කිරීමට පටන්ගත් විට ප්රතිලාභ

සමාජ ආරක්ෂණ ප්රතිලාභ ඔබට අවම වශයෙන් මාස නවය තුළ අත්හදා බැලීමේ කාල පරිච්ෙඡ්දයක් ලබා ගත හැකි අතර, ඔබ දිගටම ප්රතිලාභ ලබා ගන්නා අතරතුර දිගටම වැඩ කිරීමට ඔබට ඇති හැකියාව පරීක්ෂා කරගත හැකිය. ඔබ ඔබේ කාර්යය නියෝජිත ආයතනයට වාර්තා කළ යුතුය. නමුත් මෙම පරීක්ෂණ කාලය තුළ ඔබේ ඉපැයීම් මත සීමාවන් නොමැත.

පළමු මාස ​​නවය තුළදී, ඔබේ ආදායම මාසයකට "සැලකිය යුතු නොවේ" නම් වැඩ කිරීමට ඔබට මාස 36 ක් වැඩ කිරීමට සහ තවමත් ප්රතිලාභ ලබනු ඇත (2017 දී සැලකිය යුතු තරම් මුදලක් ඩොලර් 1,170 ක් හෝ $ 1, .

එම මාසයේ ඔබේ සැලකිය යුතු ඉපැයීම් ගණනය කිරීම සඳහා ඇතැම් ආබාධිත කටයුතුවලට අදාල වියදම් පියවා ගත හැකිය. මෙම ප්රවාහනය හෝ උපදේශනය ඇතුළත් විය හැකිය.

සමාජ ආරක්ෂණ පරිපාලනය සාරානුකූලව ඔබේ ආබාධිත ගොනුව සවිබලගැන්වීමට පෙර වසර 5 ක සැලකිය යුතු ඉපැයීමක් ගතවනු ඇත. ඔබ වසර පහක කාලය තුළ ඔබේ ආබාධිත තත්ත්වය නිසා ඔබ වැඩ කිරීම නතර කළ යුතු නම්, ඔබේ ප්රතිලාභවල "කඩිනම් නැවත පිහිටුවීම" සඳහා ඉල්ලීමක් කළ හැකි අතර, ඔබ නැවත අයදුම් කිරීමට අවශ්ය නොවන ඔබේ නඩුව සමාලෝචනය කරනු ඇත.

වෛද්ය ප්රතිලාභ

ඔබේ වෛද්ය ප්රතිලාභ දිගටම පවතිනු ඇත. ඔබ තවමත් ආබාධිත වූ නමුත් වැඩ කරමින් සිටින අතර, ඔබ මාස නවය අවසානයේ නඩු විභාග කාල පරිච්ඡේද අවසානයේ මාස 93 ක් හෝ ඊට අඩු කාලයක් සඳහා නිදහස් Medicare Part A (රෝහල් ප්රතිලාභ) ලබා ගැනීමට සුදුසුකම් ලබයි. මාසික වාරිකය.

ඔබට මාසික වාරික ගෙවීමට හැකි වන පරිදි Medicare Part B (වෛද්යවරයාගේ චාරිකා) තබා ගත හැකිය.

ඔබ දැනට Medicaid ලබා ගන්නේ නම්, වැඩ කිරීමෙන් නිසැකව ඔබගේ SSI ප්රතිලාභ අවසන් වීමෙන් පසුව ඔබට එය ලැබීමට සුදුසුකම් ලබයි. අවශ්යතා අනුව වෙනස් වේ. ඔබගේ විකල්ප මොනවාදැයි බැලීමට සමාජ ආරක්ෂණ සම්බන්ධ වන්න.

> මූලාශ්ර:

> ස්වයං සහාය ලබා ගැනීමට සැලසුම් කරන්න (PASS) සමාජ ආරක්ෂණ පරිපාලනය. https://www.ssa.gov/disabilityresearch/wi/pass.htm.

වැඩ වැඩසටහන සඳහා ටිකට්. සමාජ ආරක්ෂණ පරිපාලනය https://www.choosework.net/index.html.

Disabled while working: අපට උපකාර කළ හැකි අයුරු . සමාජ ආරක්ෂණ පරිපාලනය https://www.ssa.gov/pubs/EN-05-10095.pdf.