අවපාතය

More: ප්රතිකාරය , ළමා අවධිය , සියදිවි නසාගැනීම , වර්ග , රෝග ලක්ෂණ , හේතූන් , ඩයග්නේෂන්