නිකොටින් භාවිතය

More: දුම් පානය නැවැත්විය හැක්කේ කෙසේද? , ඔබ පසු වූ පසු , සිගරට් වල අභ්යන්තරය , දුම්පානය ආශ්රිත රෝග , නිකටීන් ආපසු ගැනීම