මත්පැන් භාවිතය

More: බීමත්ව රිය පැදවීම , බින්ග් පානය , අත්හැරීම හා පුනරාවර්තනය , මද්යසාර හිමි දරුවන්