සමාජ කාංසාව ආබාධය

More: ගැටළු විසඳීම , ප්රතිකාර හා චිකිත්සාව , අදාළ කොන්දේසි , වැඩ සහ පාසැල , රෝග ලක්ෂණ , ඩයග්නේෂන්