ඇබ්බැහිවීම

More: නිකටීන් ආපසු ගැනීම , මත්ද්රව්ය භාවිතය , මෙට් , ඇබ්බැහි ආකේතනය , කැෆේන් , අමාරුකම පරාජය කිරීම , හෙරොයින් , මද්යසාර හිමි දරුවන් , මරිජුවානා , සාප්පු සවාරි , දුම් පානය නැවැත්විය හැක්කේ කෙසේද? , නිකොටින් භාවිතය