සුචරිත කිරීම හා ආපසු ගැනීම

More: ක්රම සහ උපකාර , අමාරුකම පරාජය කිරීම , පුද්ගලික කතා