උපදෙසක් වන්නේ කෙසේද?

විෙශේෂ, අධ ාපනය, වැටුප්, සහ ඉදිරි දැක්ම

ඔබේ ගැටලු විසඳා ගැනීමට ජනයාට උපකාර කිරීම ඔබ ප්රසන්නද? ඔබට උපදේශකයෙක් වීමට සිතිය හැකියි. උපදේශන සේවා යනු විවිධාකාර රැකියා අවස්ථාවන් රැසක් සපයන ජනප්රිය විශේෂත්වයක්.

උපදේශනය ජනප්රිය වෘත්තියක්

මනෝවිද්යාව සිසුන්ට ලබා ගත හැකි වෘත්තීයමය විකල්පයන් රැසක් පවතී. උපදේශනය යනු ජනප්රිය විශේෂයකි.

විශේෂයෙන්ම, සැබෑ ලෝකයේ ගැටලු විසඳීමට උපකාර කිරීම සඳහා ජනයා සමඟ සෘජු ලෙස වැඩ කිරීම සඳහා කේන්ද්රගත රැකියාවක් සොයන සිසුන්ට විශේෂයෙන්ම උපදේශන සේවා වෘත්තීය මාර්ගයක් විය හැකිය. උපදේශකයකු ලෙස රැකියාවක් ලබා ගැනීම ගැන ඔබ සිතන්නේ නම්, ලබා ගත හැකි බොහෝ විශේෂිත අංශ කිහිපයකින් විමසන්න.

උපදේශන විශේෂතා

පාසැල් උපදේශනය සහ මානසික සෞඛ්ය උපදේශනය ක්ෂණිකව මතක තබා ගත හැකි අතර, විවාහ සහ පවුල් උපදේශනය, වෘත්තීය උපදේශනය සහ මත්ද්රව්ය අපචාර උපදේශනය ඇතුළු වෙනත් විකල්පයන් කිහිපයක් තිබේ. උපදේශනය පිළිබඳ ප්රධාන විශේෂඥයන් පහත දැක්වේ:

උපදේශකයන් සඳහා අධ්යාපන අවශ්යතා

උපදේශකවරයෙකු වීමට අවශ්ය අධ්යාපන හා බලපත්ර අවශ්යතාවන් වෙනස් විය යුත්තේ ඔබ ප්රායෝගිකව ක්රියාත්මක කිරීමට බලාපොරොත්තු වන රාජ්යය සහ ඔබ තෝරාගත් විශේෂිත ප්රදේශය අනුවය.

බොහෝ අවස්ථාවලදී උපදේශකයකු වීමට උපදේශනය, මනෝවිද්යාව හෝ සමාජ වැඩ පිළිබඳ මනෝ විද්යාවේදී උපාධියක් තිබිය යුතුය. ඔබ අඛණ්ඩව තෝරාගත් උපාධි වර්ගය ඔබ ඉටු කිරීමට අවශ්ය උපදේශය වර්ගය මත රඳා පවතී. උපදේශන වැඩසටහන් බොහෝ විට විශ්ව විද්යාල අධ්යාපනයේ , සෞඛ්ය විද්යාව හෝ මනෝවිද්යාව තුළ පිහිටා ඇත.

උපදේශකයෙකු ලෙස බලපත්ර ලබා ගැනීම

උපදේශකයෙකු වීමට ඔබ උනන්දු වන්නේ නම්, විවිධ උපදේශන විශේෂඥයන් සඳහා ඔබගේ ප්රාන්තයේ අධ්යාපනික සහ බලපත්ර අවශ්යතා පිළිබඳ යම් පර්යේෂණ කිරීම ආරම්භ කරන්න. බලපත්ර ලබාගැනීම සඳහා බොහෝ ප්රාන්තවලට අවම වශයෙන් උපාධියක් අවශ්යය. පාසැල් උපදේශනය වැනි සමහර විශේෂිත ක්ෂේත්ර සඳහා, ප්රතීතනය කළ පාසැල් උපදේශන වැඩසටහනකින් සහ අමතර අඛණ්ඩ අධ්යාපන ණය වලින් උපාධි ලබා ගත හැකිය. විවාහ සහ පවුල් උපදේශකයන් සඳහා බොහෝ ප්රාන්තවලට බලපත්රයක් ලබා ගැනීම සඳහා මහාචාර්ය උපාධියක් හා අතිරේක අවුරුදු දෙකක අධීක්ෂණ සායනික අත්දැකීම් අවශ්ය වේ.

බලපත්ර සැකසීමේ අවශ්යතාව අනුව වැඩ සැකසීම අනුව වෙනස් විය හැකිය. උදාහරණයක් ලෙස, එක්සත් ජනපදයේ කම්කරු සංඛ්යාලේඛන කාර්යංශය සඳහන් කරන පරිදි විශ්ව විද්යාලීය වෘත්තිය මධ්යස්ථානයක සේවය කරන උපදේශකයින්ට බලපත්රයක් තිබිය යුතු නැති අතර සමහර ප්රාන්තවල වෘත්තීය උපදේශන බලපත්රයක් ලබා ගැනීම සඳහා පෞද්ගලික වෘත්තියේ යෙදෙන වෘත්තීය උපදේශකයන්ට අවශ්ය වේ.

රාජ්ය අනුමතිය ලබා ගැනීමට අමතරව, සමහර උපදේශකයින් වෘත්තීය සහතික පුවරුවේ සහතික කිරීමට කැමැත්තෙන්. සහතිකලත් උපදේශකවරුන් සඳහා වන ජාතික මන්ඩලයක් වන අතර, ජාතික සහතික ලත් උපදේශක සහතිකය මෙන්ම සායනික මානසික සෞඛ්ය උපදේශනය සහ පාසල් උපදේශනය සඳහා සහතිකපත් ලබා දෙයි.

විවිධාකාර විශේෂඥයන්ගේ උපදේශක සංඛ්යාව

කම්කරු සංඛ්යාලේඛන කාර්යාංශයෙහි වෘත්තීය ඉදිරි දැක්ම අත්පොත උපදේශකවරුන් සඳහා පහත සඳහන් රැකියා ලබා දීම:

උපදේශක වැටුප්

යම් වෘත්තියක දී මෙන්, උපදේශකයන් සඳහා වැටුප්, අධ්යාපනය, විශේෂිත ප්රදේශය, සේවායෝජකයා, වසර අත්දැකීම් සහ භූගෝලීය පිහිටීම අනුව වෙනස් වේ.

පහත සඳහන් ක්ෂේත්රවල සේවය කරන උපදේශකයින් සඳහා දැනට පවතින මධ්යන්ය වාර්ෂික වැටුප් පහත දැක්වේ:

උපදේශන වෘත්තිය සඳහා ඉදිරි දැක්ම

වෘත්තීය ඉදිරිදර්ශන අත්පොත ඇස්තමේන්තු කරන්නේ, 2016 දී සහ 2026 සිට, උපදේශකයන්ගේ හා සමාජ සේවකයින්ගේ අවශ්යතාව සියයට 14 කින් වර්ධනය වන බවයි. විවාහ සහ පවුල් චිකිත්සකයින් මෙන්ම මත්ද්රව්ය භාවිතය, මානසික සෞඛ්ය සහ හැසිරීම් රටා පිළිබඳ උපදේශකයින් සඳහා රැකියා අපේක්ෂාව එකම කාල වකවානුවකදී 20% ක වර්ධනයකි.

ආශ්රිත:

> එක්සත් ජනපද කම්කරු දෙපාර්තමේන්තුව. කම්කරු සංඛ්යාලේඛන කාර්යාංශය. වෘත්තීය ඉදිරි දර්ශන අත්පොත, 2016-17 සංස්කරණය: ප්රජා සහ සමාජ සේවා වෘත්තීන්. 2017 ඔක්තෝබර් 247 යාවත්කාලීන කිරීම.

සහතික කළ උපදේශකයන් සඳහා ජාතික මණ්ඩලය. ජාතික සහතික කළ උපදේශක (NCC).

සහතික කළ උපදේශකයන් සඳහා ජාතික මණ්ඩලය. විශේෂිත සහතික කිරීම්.