එක්සත් ජනපදයේ මත්පැන් බොන්නේ කීදෙනෙක්ද?

ඖෂධ භාවිතය හා සෞඛ්ය පිළිබඳ ජාතික සමීක්ෂණය

ඖෂධ භාවිතය සහ සෞඛ්ය පිළිබඳ ජාතික සමීක්ෂණයකින් සමීක්ෂණයට ලක්වූ සමීක්ෂකයින්ගෙන් හරි අඩකට වැඩි පිරිසක් වාර්තා වී ඇත්තේ වර්තමාන මත්පැන් පානය කරන්නන් බවය. මෙයින් අදහස් වන්නේ, එක්සත් ජනපදයේ ජනගහනයෙන් අඩක් පමණ වයස අවුරුදු 12 ට වැඩි කාලයක් පුරා මත්පැන් පානය කර ඇති බවයි.

NSDUH යනු වසර 12 ක් හෝ ඊට වැඩි වැඩිහිටි පුද්ගලයින් 270,000 කට ආසන්න වාර්ෂික සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පසුගිය වසරේ දී ඔවුන්ගේ මත්පැන් සහ මත්ද්රව්ය භාවිතය පිලිබඳව විමසීය.

මෑතම (2016) ජාතික සමීක්ෂණයට අනුව සංඛ්යා ලේඛන අනුව 50.7% ක් වත්මන් මත්පැන් පානය කරන්නන් බව පැවසූහ. 2015 දී සමීක්ෂණයට භාජනය වූවන්ගෙන් සියයට 51.7 ක් එම සංඛ්යාව සුළු වශයෙන් පහත වැටී ඇත.

එන්එස්ඩීය 2016 සිට සංඛ්යා ලේඛන

පහත දැක්වෙන සංඛ්යා ලේඛන 2016 NSDUHH සමීක්ෂණයෙන්:

NSDUHH සමීක්ෂණය සඳහා කාර්යයන් සඳහා, මත්පැන් පානය කිරීම සඳහා පානයන් 5 ක් හෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් සහ ස්ත්රීන් සඳහා බීම වර්ග 4 ක් හෝ ඊට වැඩි ගණනක් එකම අවස්ථාවකදී අවම වශයෙන් එක් දිනක් තුළ දින 30 ක් ඇතුළතදී සිදු කෙරේ. අධික මත්පැන් භාවිතය යනු පිරිමින් සඳහා පානයන් 5 ක් හෝ ඊට වැඩි ප්රමාණයක් පානය කිරීම සහ කාන්තාවන්ට දිනකට දින පහක් හෝ ඊට වැඩි දිනකට දින 25 ක් හෝ ඊට වැඩි දිනකට කාන්තාවන් සඳහා බීම වර්ග 4 ක් හෝ වැඩි ප්රමාණයක් ලෙස අර්ථ දැක්වේ.

NSDUH හි සංඛ්යාලේඛන වාර්තා කර ඇති සියලුම අධික මත්පැන් පානය කරන්නන් සංඛ්යා ලේඛනවලට ද බීමත්ව සිටිති.

වයස් කන්ඩායමේ ඇස්තමේන්තු කරන ලද මත්පැන් පානය

2016 දී පහත සඳහන් වයස් කාණ්ඩ සඳහා ඇස්තමේන්තුගත වත්මන් මත්පැන් පානය, මත්පැන් පානය කරන්නන් සහ අධික මත්පැන් පානය කරන්නන්:

ඉහත වත්මන් මත්පැන් පානය කරන්නන් නීති විරෝධී, බාල වයස්කාර පානය කරන්නන් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ඇස්තමේන්තුගත වත්මන් මත්පැන් පානය

ඔබේ පානය ගැන කනස්සල්ලෙන් සිටිනවාද? මෙම විවේචන රැගෙන යන්න

ඔබ ඔබේ පානීය මට්ටම ආරක්ෂා සහිතව, අවදානම් සහගත හෝ හානිකර නම්, ඔබ ඇල්කොහොල් ස්කයිනින් විවර්තනය කිරීම මගින් පරීක්ෂා කර ගත හැකිය.

ඔබ බීම නැවැත්වීමට උත්සාහ කරන විට ඔබට ඉවත් කිරීමේ ලක්ෂණ තිබේද? ඔබේ රෝග ලක්ෂණ මෘදු, මධ්යස්ථ හෝ බරපතළද? මද්යසාර ඉවත් කිරීම රෝග ලක්ෂණ පැනීම .

> මූලාශ්රය:

> චර්යාත්මක සෞඛ්ය සංඛ්යාතිය සහ ගුණාත්මකභාවය පිළිබඳ මධ්යස්ථානය. ඖෂධ භාවිතය හා සෞඛ්යය පිළිබඳ 2016 ජාතික සමීක්ෂණයේ ප්රතිඵල: විස්තරාත්මක දත්ත. මත්ද්රව්ය භාවිතය හා මානසික සෞඛ්ය සේවා පරිපාලනය සැප්තැම්බර් 7 වන දින ප්රකාශයට පත් කරන ලදි.