ඵලදායී ප්රතිකාර ක්රමවල අංගයන්

මත්පැන් පතිකාරක වැඩ සටහන් කියාත්මක කරන කරුණු මොනවාද?

මත්පැන් පතිකාරක වැඩ සටහනක් ෙහෝ පහසුකමක් ඵලදායීදැයි කියා ඔබට හැෙඟන්නේ කෙසේද? හොඳම ප්රතිඵල ලබා ගන්නා වැඩසටහන් වල අන්තර්ගතයන් සහ අමුද්රව්ය මොනවාද?

ජෝර්ජ් වොෂිංටන් සරසවියේ වෛද්ය මධ්යස්ථානයේ පර්යේෂණය පදනම් කරගත් විසඳුම් සඳහා විසඳුම් සැපයීම, ඵලදායී මත්පැන් පතිකාරක කියාකාරීත්වයන් 13 ක් හඳුනා ගැනීම සඳහා පතිකාර පතිකාව සහ පුනරුත්ථාපන කර්මාන්තෙය් වෘත්තිකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරන ලදී.

ඵලදායී මත්පැන් පතිකාරක අමුද්රව්ය

මූලාශ්රය:

ජෝර්ජ් වොෂින්ටන් විශ්ව විද්යාලයේ වෛද්ය මධ්යස්ථානයට මත්පැන් ගැටළු සඳහා විසඳුම් සැපයීම. "ඵලදායී මත්පැන් පතිකාරක අමුද්රව්ය". 2003 ජූනි.