භින්නෝන්මාදය අර්ථ දැක්වීම සහ ලක්ෂණ

ලක්ෂණ, ප්රතිකාර සහ අවදානම් සාධක

ෂිඩ්රෝෆ්රියා යනු දිලිසීම , හිරිවැටීම් , අනුකම්පාව සහ ශාරීරික උද්ඝෝෂණය මගින් සංලක්ෂිත වූ දිගුකාලීන මානසික ආබාධයකි. ද්වේෂසහගත ආබාධයක් යනු මානසික ආබාධයක් ලෙසයි.

ශිසෝෆේරියා සඳහා ඇතිවන අවධානම සහ සාධක

ලෝක ජනගහනයෙන් සියයට 1 ක් භින්නෝන්මාදය ඇති බව ගණන් බලා තිබේ. භයානක විෂාදය වර්ධනය කිරීමේදී ජානමය සාධක ඇති බවට සාධක ඇතත්, පරිසරයට සැලකිය යුතු කොටසක් දායක විය හැකිය.

Bipolar Disorder සහ Schizophrenia අතර වෙනස

බයිපෝල අක්රමිකතාවයන් අතර මානසික හෝ ආන්තික මානසික ආබාධවලදී ඇති වූ මානසික ලක්ෂණ මෙන්ම මානසික අවපාතයේ දී බයිපෝලර් II ආබාධයද, භින්නෝන්මාදය මානසික අවපීඩන ඇතුළත් නොවේ. ද්විත්ව ව්යාකූලතාවය හා භින්නෝන්මාදය අතර ඇති වන චිශ්චෝෆ්රනියාව අතර ඇති ගති ලක්ෂණ දෙකම එකිනෙකට වෙනස් ලක්ෂණ සහිත වේ.

ශිවින් විමෝචනය කිරීම

මානසික ආබාධ පිළිබඳ ඩයස්පටික් හා සංඛ්යානමය අත්පොතෙහි මානසික ආබාධ සඳහා භෞත චිකිත්සක නිර්ණය සඳහා වූ නිර්ණායක තුනක් (DSM-5) සඳහන් වන්නේ මනෝචිකිත්සක ලක්ෂණ සහිත වික්රියාකාරී මානසික අවපීඩනය, මානසික අවපීඩනය හා බයිපෝල අක්රමිකතාවයන්, මත්ද්රව්ය භාවිතය, ඖෂධ හෝ තවත් ශාරීරික සෞඛ්යය.

ශිරා

ඩීඑම්එම්-5 අනුව, භින්නෝන්මාදය පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා, එක් මාසයක කාල රාමුව තුළ වැඩි කාලයක් සඳහා අවම වශයෙන් රෝග ලක්ෂණ දෙකක් තිබිය යුතුය. රෝග ලක්ෂණ සිව් අවුරුදු මාස

භින්නෝන්මාදයෙහි ලක්ෂණ:

ඉහත රෝග ලක්ෂණ එක් භින්නෝන්මාදය, හිරිවැටීම් හෝ ව්යාකූල කථාවක් විය යුතුය.

ෂිඩ්රොප්රිය සඳහා ප්රතිකාර

ෂික්ෂෝපීනය දිගුකාලීන ජීවන තත්ත්වයක් වන අතර ඖෂධ, මානසික සහ සමාජ චිකිත්සාවකින් සමන්විත වේ. භින්නෝන්මාදය ප්රතිකාර කිරීම සඳහා භාවිතා කරන වඩාත් බහුල ඖෂධ වේ. සාමාන්ය ඇන්ත්රිප්චක චිකිත්සකයින් ලෙස හඳුන්වන ප්රථම නිපදවන පරම්පරාව, වැනි ඖෂධ:

අණුක ඖෂධීය ප්රතිචක්රික ප්රතිකාර යනු නවීන පරම්පරාවයි.

මානසික රෝග සහ සමාජ චිකිත්සක ප්රතිකාරයන් යනු භයානකම මානසික ප්රතිකාර ක්රම, පවුල් ප්රතිකාර, සමාජ කුසලතා පුහුණුව සහ වෘත්තීය පුනරුත්ථාපනය කිරීමයි.

මූලාශ්ර:

"ෂික්ෂෝපීඩියා" මයෝ සායනය (2014).