සමාජ කාංසාවේ මානසික ආබාධ පිළිබඳ මනෝවිද්යාත්මක හේතූන්

සමාජ කාංසාව ආශ්රිත මානසික ආබාධ පිළිබඳ මනෝ සමාජමය හේතුන් ඔබ වර්ධනය වන විට ඔබට බලපෑම් කරන පරිසරයේ සාධක වේ. ඔබේ දෙමව්පියන්ට සමාජ කනස්සල්ලට ඇතිවන ව්යාධිය (SAD) නම්, ඔබ විසින් එම අවුල් ජාලය වර්ධනය කිරීමට ඉඩ ඇත.

ඔබ සමාන ජාන සැකැස්ම හුවමාරු කර ගැනීම නිසා හෝ ඔබ යම් ආකාරයකින් මතු වී ඇති නිසාද?

පිළිතුර වන්නේ එය දෙකෙන් එකකි.

ඔබේ දෙමව්පියන්ගේ ජාන ලබා ගැනීමට අමතරව, ඔබ ඔවුන්ගේ හැසිරීමෙන් හා සමාජ තත්වයන් ගැන ඔවුන් පවසන දේ (වාචිකව හා වාචිකව නොවන) වලින් ඉගෙන ගනී.

පාරිසරික සාධක

දරුවන් ඉගෙනීම තුළින් සමාජයීය වශයෙන් කනස්සල්ලට පත්වන ආකාරය ගැන න්යායන් වර්ධනය කර තිබේ.

විශේෂයෙන් දරුවන් තම පරිසරයේ සමාජමය වශයෙන් කනස්සල්ලට පත් වීමට ඉගෙන ගත හැකි ක්රම තුනක් ඇත:

ඔබේ හැදී වැඩීම ඔබට එක්සත් ජනපදය සංවර්ධනය කිරීමට ඇති හැකියාව කෙරෙහි බලපෑම් කළ හැකිය. ඔබ හට මෙම රෝගය වර්ධනය වීමට ඉඩ තිබේ නම්:

මනෝවිද්යාත්මක සාධක

එක්සත් ජනපදයේ පාරිසරික ගැටලුවලට අමතරව, මනෝවිද්යාත්මක සාධක ක්රියාත්මක වේ. ඔබ සතුව ඇත්නම්, ඔබ සමාජ තත්ත්වයන් තුළ "ප්රමාණවත් නොවේ" යයි ඔබ නිතරම පවසනු ඇත.

බොහෝ අවස්ථාවලදී බියජනක සමාජ තත්ත්වයන් තුළදී ඔබගේ මනසින් ගමන් කරන විවේචනාත්මක අදහස් පවතී. ඍණාත්මක මූලික විශ්වාසයක් ලෙස හැඳින්වෙන යමක් මෙම නිෂේධාත්මක ස්වයං විවේචනය මත පදනම් වී ඇත.

සමාජ කනස්සල්ලට හේතුව, ඍණාත්මක මූලික විශ්වාසයන් නම්, සමාජ තත්වයන් තුළ ඔබේ අඩුපාඩුකම් ගැන ඔබට දිගු කාලීන ඍණාත්මක විශ්වාසයන් පවතී. ඔබ තර්ජනාත්මක තත්වයක සිටින බව ඔබට පෙනෙන විට මෙම විශ්වාසයන් ක්රියාත්මක වේ.

ඔබේ මූලික විශ්වාසයන් නිසා එක්සත් ජනපදයේ ප්රජානනීය ලක්ෂණ, ඍණාත්මක සිතුවිලි, ඔබේ දුර්වලතා දැකීමට ඇති ප්රවණතාවය සහ කාංසාවේ ඔබේම ලක්ෂණ නිරීක්ෂනය කිරීමේ අරුත.

එක්සත් ජනපදයේ ජාන විද්යාව සම්පූර්ණයෙන්ම තීරණය කර නොමැති නිසා ධනාත්මක කරුණක් වන්නේ, ඔබ විසින් වර්ධනය කර ඇති ඍණාත්මක චින්තන හා හැසිරීම් රටාවන් සමහරක් "නුහුරු" කිරීමයි. සංජානනික හැසිරීම් රටාව (CBT) ඵෙයායීේ කාර්යක්ෂමතාවය පදනම් වී ඇත්තේ මනෝචික සාධක අඩමාන ලෙස ව්යාකූලතාව පවත්වා ගැනීම සඳහා වරදවා වටහා ගැනීමයි.

> මූලාශ්රය:

හේල්ස් රී, යූඩොෆ්ස්කි (එඩ්ස්). ඇමරිකානු මනෝ විද්යාව සායනික මනෝ විද්යාව පිළිබඳ පෙළපොත් ප්රකාශයට පත් කිරීම. වොෂිංටන්, ඩීසී: ඇමරිකානු මනෝචිකිත්සක; 2003.